View Profile

The Basics

Name

Rút H?m C?u Qu?n 1

Bio

Nguyên nhân và cách lo?i b? mùi hôi nhà v? sinh ??n gi?n mà hi?u qu?
N?u nh? nhà v? sinh s? d?ng lâu ngày mà không ???c chùi r?a, không thông hút ham ??nh có mùi hôi khó ch?u. Do ?ó, ?? gi?i quy?t hi?u qu? v?n ?? này, ??u tiên b?n c?n xác ??nh nguyên nhân. Bên c?nh v?n ?? nhà v? sinh s? d?ng trong m?t th?i gian dài s? làm xu?t hi?n mùi hôi do r?t nhi?u nh?ng nguyên nhân có th? k? t?i nh?:
1. Do l?p ??t sai k? thu?t
N?u nh? l?p b?n c?u sai k? thu?t s? làm n??c trong b?n c?u thoát ch?m, khi ?ó s? làm h?i trong b? ph?t d? dàng thoát ra ngoài. Khi m?i s? d?ng b?n s? không nh?n ra, tuy nhiên n?u ch? m?t th?i gian ng?n sau ?ó b?n s? c?m nh?n toilet n?ng mùi. ?? có th? gi?i quy?t v?n ?? này, b?n ph?i g?i th? ??n s?a ch?a.

*** Kinh nghi?m ch?n ??n v? thông t?c c?ng uy tín: https://vi-vn.facebook.com/ruthamcauphuloc/

2. Do b?n c?u b? ngh?t
Qua m?t th?i gian, b? ph?t nhà b?n s? b? ??y. Khi h?m c?u b? ??y s? làm ch?t th?i và n??c th?i thoát ra ngoài khó kh?n, khí gas s? dâng ng??c lên t?o ra mùi hôi khó ch?u. Nguyên nhân là do h?m c?u qua m?t th?i gian s? d?ng dài nh?ng không ??m b?o s? l??ng l?i khu?n ?? phân h?y ch?t th?i, khi ?y l?i khu?n b? ch?t do b?n ?? n??c xà phòng ho?c các lo?i ch?t t?y r?a vào b?n c?u.

Có nhi?u ng??i khi g?p ph?i v?n ?? trên th??ng s? d?ng b?t thông c?ng. Th?c t? b?t thông c?ng v?n có kh? n?ng x? lý t?c ngh?n nh?ng ch? x? lý t?m th?i, ch?c ch?n s? c? t?c ngh?n s? còn ti?p di?n n?u nh? b?n không s?m hút h?m c?u. Ngoài b?t thông c?ng, b?n c?ng có th? b? sung các l?i khu?n (vi sinh) vào b?n c?u có tác d?ng phân h?y ch?t th?i t? th? r?n sang th? l?ng.

*** ??n v? thông c?ng ngh?t uy tín t?i TPHCM: https://huthamcaugiare.com/cong-ty-rut-ham-cau-gia-re-tai-quan-1-tphcm-7d.html

3. Do ???ng ?ng thoát n??c b? ngh?t
N?u nh? ???ng ?ng thoát n??c trong nhà v? sinh b? t?c c?ng là nguyên nhân làm toilet có mùi hôi. B?n c?ng có th? s? d?ng các gi?i pháp t?m th?i nh? l?p qu?t thông gió, ??t sáp th?m, s? d?ng chai x?t n??c hoa,… Ngoài ra, b?n có th? s? d?ng các m?o kh? mùi nhà v? sinh sau ?ây.
Kinh nghi?m x? lý tình tr?ng mùi hôi xu?t hi?n trong nhà v? sinh
N?i dung ti?p theo, công ty hút h?m c?u Quang H?ng s? mách b?n cách x? lý nhanh tình tr?ng b?n c?u nhà v? sinh xu?t
S? d?ng s?n ph?m kh? mùi nhà v? sinh chuyên d?ng
B?n c?n tránh ?? nhà v? sinh có mùi hôi r?i m?i b?t ??u tìm ph??ng pháp x? lý mà b?n c?n nâng cao tinh th?n ng?n ch?n mùi hôi xu?t hi?n ngay t? ??u. B?n có th? s? d?ng nh?ng chi?c k?p th?m kh? mùi r?i ??t trong nhà v? sinh. ?ây chính là s?n ph?m chuyên d?ng có kh? n?ng kh? mùi hôi c?ng c?c k? hi?u qu?. S?n ph?m k?p th?m kh? mùi này ???c thi?t k? r?t ti?n l?i cho phép b?n d? dàng k?p vào b?t k? ?âu trong nhà v? sinh s? có tác d?ng lo?i b? mùi hôi toilet.

Nhi?u gia ?ình tin dùng ph??ng pháp này là do mùi h??ng t? s?n ph?m hoàn toàn t? thiên nhiên, ??m b?o không ch?a hóa ch?t ??c h?i, hoàn toàn không gây kích ?ng nên s? không làm ?nh h??ng ??n s?c kh?e.

*** Nh?ng lý do b?n c?n xem xét k? uy tín công ty hút h?m c?u: https://www.flickr.com/people/ruthamcauphuloc/
Ph??ng pháp dân gian thông t?c b?n c?u
– Th?c hi?n nh? vài gi?t n??c hoa ho?c d?u gió vào mi?ng b?t bi?n, sau ?ó ??t trong nhà v? sinh.

– S? d?ng n??c lau sàn nhà ??m ??c th?c hi?n lau chùi nhà v? sinh.

– ??t m?t chai gi?m ho?c r??u m?nh vào nhà v? sinh s? giúp kh? mùi r?t t?t.

– ??t m?t chai d?u gió trong góc nhà v? sinh.

– B?n c?ng có th? ??t m?t m?nh gi?y báo trong nhà v? sinh. Khi ?ó, mùi khói có tác d?ng kh? mùi hôi r?t t?t. Nh?ng b?n c?n h?t s?c c?n th?n không ??t g?n nh?ng v?t d?ng d? b?t cháy.

Sau khi áp d?ng các cách v?a k? trên mà v?n ch?a hi?u qu?, b?n hãy liên h? v?i công ty Rút h?m c?u Quang H?ng vì công ty này có uy tín r?t cao v?i h?n 10 n?m kinh nghi?m trong ngh?. Ch?c ch?n, Quang H?ng giúp b?n x? lý tình tr?ng mùi hôi toilet, ch?ng ngh?t b?n c?u, sàn toilet hi?u qu? mà giá thành d?ch v? l?i r? nh?t th? tr??ng.

CÔNG TY TNHH MÔI TR??NG QUANG H?NG

??a ch?: 616 C?ng Hòa, Ph??ng 13, Qu?n Tân Bình, TPHCM

CHI NHÁNH QU?N 12

??a ch?: 182/5 Bis, ???ng Song Hành, P.?ông H?ng Thu?n, Qu?n 12, TPHCM

?i?n tho?i: 0903.171.262

Back to top button
Close
Close